I. OBJECTE DE LES INSTRUCCIONS DE CONTRACTACIÓ

El Consell d’Administració de PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, S.A. va aprovar a la reunió del dia 4 de març de 2019 les presents Instruccions de Contractació, d’acord amb el que preveu l’article 321 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per no tenir la consideració ni d’Administració Pública ni de poder adjudicador en els termes previstos a l’article 3 de l’esmentada Llei.

Aquestes instruccions estan a disposició de tots els interessats en participar en els procediments d’adjudicació dels contractes regulats per elles i es troben publicades al Perfil del Contractant.

II. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents instruccions s’aplicaran a tots els contractes que celebri la societat.

No obstant, queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquestes instruccions els següents negocis i relacions jurídiques:

 1. els contractes subjectes a legislació laboral.

 1. els convenis que pugui subscriure la societat amb Administracions Públiques i les entitats públiques depenents de les mateixes, sempre que el seu objecte no estigui en el dels contractes regulats pel TRLCSP o en normes administratives especials.

 1. els contractes de subministrament relatius a activitats directes de la societat, si els bens que en fan l’objecte han estat adquirits amb el propòsit de tornar-los, amb o sense transformació, al tràfic jurídic patrimonial, d’acord amb les seves particulars finalitats.

 2. els contractes relatius a serveis financers relacionats amb l’emissió, compravenda i transferència de valors o d’instruments financers, operacions de tresoreria i les destinades a obtenir fons o capital per part de la societat, així com els serveis prestats pel Banc d’Espanya.

 1. els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre bens immobles, valors negociables i propietats incorporats, a excepció dels que recaiguin sobre programes d’ordinador i hagin de ser qualificats com a contractes de subministrament o de serveis.

 1. els contractes relatius a serveis d’arbitratge i conciliació.

 1. els contractes sota els quals la societat s’obligui a lliurar bens o drets o a prestar un servei.

 1. els contractes que tinguin per objecte la prestació d’activitats docents en centres del sector públic desenvolupades en forma de curs de formació o perfeccionament del personal, així com els seminaris, col·loquis, taules rodones, conferències, col·laboracions o qualsevol altre tipus similar d’activitat, sempre que aquestes activitats siguin realitzades per persones físiques.

III. PRINCIPIS ALS QUE SE SOTMET LA CONTRACTACIÓ

L’adjudicació dels contractes als que fan referència les presents Instruccions estarà sotmesa als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

A. PRINCIPIS DE PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA

I. – PUBLICITAT

La societat donarà als contractes que pretengui celebrar la suficient difusió per a què qualsevol interessat pugui concórrer, afavorint la seva participació.

L’anunci de la licitació, que expressarà de forma clara i precisa el termini màxim per presentar ofertes, haurà de contenir, com a mínim la següent informació:

 1. Descripció de les característiques essencials del contracte i import màxim de licitació.

 1. Termini de presentació d’ofertes i de les restants fases del procediment.

 2. Mètode i criteris d’adjudicació.

 3. Règim de subcontractació, si s’escau.

 4. Invitació a posar-se en contacte amb la societat contractant.

L’anunci de la licitació es publicarà en el perfil del contractant a la pàgina “web” de Parc Tecnològic del Vallès, S.A.

II. – EXCLUSIÓ DE PUBLICITAT

No estaran subjectes a publicitat els contractes, sempre que l’òrgan de contractació ho justifiqui degudament:

 1. Quan, tenint objectivament en compte criteris d’urgència, necessitat, seguretat, confidencialitat, singularitat i risc, aquests siguin incompatibles amb els principis de publicitat i concurrència.

 1. Quan, després d’haver seguit el procediment de contractació de Parc Tecnològic del Vallès, S.A., no s’hagi presentat cap oferta o candidatura, o les ofertes no siguin adequades, sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment.

 1. Quan per raons tècniques o artístiques o per motius relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva, el contracte només pugui encarregar-se a un empresari determinat.

 1. Quan una imperiosa urgència, resultant d’esdeveniments imprevisibles per l’òrgan de contractació i no imputables al mateix, demandi una prompta execució del contracte.

 1. Quan el contracte hagi estat declarat secret o reservat, o quan la seva execució hagi d’anar acompanyada de mesures de seguretat especials de conformitat amb la legislació vigent, o quan ho exigeixi la protecció dels interessos essencials de la seguretat de la societat i així s’hagi declarat expressament i justificada per l’òrgan de contractació.

 1. Quan, en els contractes d’obra, es tracti d’obres complementàries que no figurin al projecte ni al contracte, però que per una circumstància imprevista passin a ser necessàries per executar l’obra tal i com estava descrita al projecte o al contracte sense modificar-la i l’execució de les quals es confiï al contractista de l’obra principal d’acord amb els preus aplicables al contracte primitiu o amb els que, si escau, es fixin contradictòriament, sempre que les obres no puguin separar-se tècnicament o econòmicament del contracte primitiu sense causar greus inconvenients a la societat o que, tot i ser separables, siguin estrictament necessàriament pel seu perfeccionament, i que l’import acumulat de les obres complementàries no superi el 50 per 100 del preu primitiu del contracte. Les restants obres complementàries que no reuneixin els requisits assenyalats hauran de ser objecte de contractació independent.

 1. Quan, en els contractes d’obres, aquestes consisteixin en la repetició d’altres similars adjudicades pel procediment previst en aquestes Instruccions, al mateix contractista per l’òrgan de contractació, sempre que s’ajustin a un projecte base que hagi estat objecte del contracte inicial adjudicat per l’esmentat procediment, que la possibilitat de fer ús d’aquest procediment estigui indicada a l’anunci de licitació del contracte inicial i que l’import de les noves obres s’hagi computat al fixar la quantia total del contracte.
  Únicament es podrà fer servir aquest procediment durant el període de tres anys, a comptar de la formalització del contracte inicial.

 1. Quan, en els contractes de subministrament, es tracti de l’adquisició de bens mobles integrants del Patrimoni Històric espanyol, prèvia la seva valoració per la Junta de Qualificació, Valoració i exportació de Bens del Patrimoni Històric Espanyola o organisme reconegut a l’efecte de les Comunitats Autònomes, que es destinin a museus, arxius o biblioteques.

 1. Quan, en els contractes de subministrament, els productes es fabriquin exclusivament per finalitats de recerca, experimentació, estudi o desenvolupament; aquesta condició no s’aplica a la producció en sèrie destinada a establir la viabilitat comercial del producte o a recuperar els costos de recerca i desenvolupament.

 1. Quan, en els contractes de subministrament, es tracti de lliuraments complementaris efectuats pel proveïdor inicial que siguin bé una reposició parcial de subministraments o instal·lació d’us corrent, o bé una ampliació dels subministraments o instal·lacions existents, si el canvi de proveïdor obligués l’òrgan de contractació a adquirir material amb característiques tècniques diferents, donant lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús i de manteniment desproporcionades. La durada d’aquests contractes, així com la dels contracte renovables, no podrà, per regla general, ser superior a tres anys.

 1. Quan, en els contractes de subministrament, es tracti de l’adquisició en mercats organitzats o borses de matèries primes de subministraments que cotitzin en aquests.

 1. Quan, en els contractes de subministrament, es tracti d’un subministrament en condicions especialment avantatjoses amb un proveïdor que cessi definitivament en les seves activitats comercials o amb els administradors d’un concurs, o a través d’un acord judicial o d’un procediment de la mateixa naturalesa.

 1. Quan, en els contractes de serveis, es tracti de serveis complementaris que no figurin al projecte ni al contracte però que, per una circumstància imprevista passin a ser necessaris per executar el servei tal i com estava descrit en el projecte o en el contracte sense modificar-lo, i l’execució dels quals es confiï a l’empresari al que es va adjudicar el contracte principal de conformitat amb els preus aplicables a aquest o que, si escau, es fixin contradictòriament, sempre que els serveis no puguin separar-se tècnicament to econòmica del contracte primitiu sense causar greus inconvenients a la societat o que, tot i que siguin separables, siguin estrictament necessaris pel seu perfeccionament i que l’import acumulat dels serveis complementaris no superi el 50 per 100 del preu primitiu del contracte. La resta de serveis complementaris que no reuneixin els requisits assenyalats hauran de ser objecte de contractació independent. Únicament es podrà fer servir aquest procediment durant un període tres anys, a partir de la formalització del contracte inicial.

 1. Quan, en els contractes de serveis, aquests consisteixin en la repetició d’altres similars adjudicats pel procediment previst en aquestes Instruccions, al mateix contractista per l’òrgan de contractació, sempre que s’ajustin a un projecte base que hagi objecte del contracte inicial adjudicat per aquest procediment, que la possibilitat de fer ús d’aquest procediment estigui indicada a l’anunci de licitació del contracte inicial i que l’import dels nous serveis s’hagi comptat per fixar la quantia total del contracte.

 1. Quan el contracte de servei en qüestió sigui la conseqüència d’un concurs i, de conformitat amb les normes aplicables, hagi d’adjudicar-se al guanyador. En el cas de què hi hagi varis guanyadors, s’haurà de convidar a participar a tots ells.

 1. En tot cas, quan es tracti de contractes menors dels previstos sota la Instrucció IX.

Als procediments de contractació als quals s’apliqui algun dels supòsits d’exclusió de publicitat relacionats aquí sobre, serà necessari sol·licitar ofertes al menys a tres empreses capacitades per la realització de l’objecte del contracte, sempre que sigui possible. S’exceptua el cas dels contractes menors, que, sense necessitat de publicitat, podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació.

En tot cas, les empreses interessades poden demanar informació addicional a l’adreça que figura a l’últim apartat de les presents instruccions.

B. PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA

Aquest principi implica:

 1. La possibilitat de que tots els participants en la licitació puguin conèixer prèviament les normes aplicables al contracte que es vol adjudicar, així com tenir la certesa de que aquestes normes s’apliquen d’igual forma a totes les empreses.

 1. La fixació de terminis adients per la presentació d’ofertes, que hauran de ser suficients per permetre a les empreses realitzar una avaluació adequada, per esmentar la documentació presentada, per avaluar les ofertes i elevar la proposta d’adjudicació i per formular aquesta. Els terminis es fixaran, cas per cas, a l’anunci de licitació.

 1. La fixació precisa i prèvia, a l’anunci de licitació, dels criteris objectius aplicables per la valoració d’ofertes i l’adjudicació del contracte, sense que puguin tenir-se en compte les característiques o experiència dels licitadors, ni el nivell o les característiques dels mitjans que han de fer-se servir per l’execució del contracte.
  Per la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’haurà d’estar a criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, que es valorin mitjançant xifres o percentatges obtingues per aplicació de fórmules incloses en els plecs, tal com la qualitat, el preu, el termini d’execució o lliurament de la prestació, el cost d’utilització, les característiques mediambientals o vinculades amb la satisfacció d’exigències social, la rendibilitat, el valor tècnic, les característiques estètiques o funcionals, la disponibilitat i cost dels recanvis, el manteniment, l’assistència tècnica, el servei postvenda o d’altres similars. Quan s’utilitzi un sol criteri d’adjudicació, aquest serà necessàriament el del preu més baix.

 1. La determinació clara i precisa de l’òrgan al qual li correspon efectuar la proposta d’adjudicació i l’adjudicació del contracte.

C. PRINCIPIS D’ IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ

Aquests principis comporten les següents exigències:

 1. La descripció no discriminatòria de l’objecte del contracte. La descripció no ha de fer referència a una fabricació o procedència determinades, ni referir-se a una marca, una patent, un tipus, un origen o una producció determinats, tret que una referència d’aquest tipus es justifiqui per l’objecte del contracte i vagi acompanyada de la menció “o equivalent”.

 1. La igualtat d’accés pels operadors econòmics de tots els Estats membres de la Unió Europea. La societat contractant no haurà d’imposar cap condició que comporti una discriminació directa o indirecta en relació als licitadors, com per exemple, l’obligació de que les empreses interessades en el contracte estiguin establertes en el territori del mateix Estat membre o de la mateixa regió que l’entitat adjudicadora.

 1. El reconeixement mutu de títols, certificats i altres diplomes. Si s’exigeix als licitadors la presentació de certificats, títols o altre tipus de documentació justificativa, els documents procedents d’altres Estats membres que ofereixen garanties equivalents hauran d’acceptar-se.

 1. La prohibició de facilitar de forma discriminatòria, informació que pugui proporcionar avantatges a determinats licitadors respecte de la resta.

D. PRINCIPI DE CONFIDENCIALITAT

La societat no podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors que aquests hagin declarada confidencial. La confidencialitat afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes.

Per la seva banda, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la que tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la que s’hagués donat el caràcter de confidencial en el contracte ,o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.

IV. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Sense perjudici de la delegació o desconcentració de competències que es pugui acordar per part del Consell d’Administració de la societat, l’òrgan de contractació serà la Direcció General del Parc Tecnològic del Vallès, S.A., que en el cas de ser exercida per més d’una persona actuarà de forma mancomunada.

En tot cas, l’òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent per la valoració de les ofertes. La Mesa estarà constituïda per un President, els vocals que es determinin i un Secretari. Els membres de la Mesa seran nomenats per l’òrgan de contractació. El Secretari haurà de ser designat entre el personal depenent de l’òrgan de contractació i entre els vocals haurà de figurar necessàriament una persona que tingui atribuït l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació i una persona al servei d’aquest òrgan que tingui atribuïdes les funcions relatives al control econòmic i pressupostari.

V. CONDICIONS D’APTITUD DEL CONTRACTISTA

Seran d’aplicació als contractistes els requisits de capacitat, prohibicions de contractar i solvència previstos als articles 54 a 60.1 i 61 a 85TRLCSP. L’exigència de classificació de l’empresari als Registre Oficials de Licitadors i Empreses Classificades que acredita les condicions d’aptitud de l’empresari, serà potestativa per Parc Tecnològic del Vallès, S.A. No obstant, els certificats de classificació que acreditin la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea, constituiran una presumpció d’aptitud pels empresaris que hi estiguin inclosos en els casos als que fa referència l’article 84 TRLCSP.

VI. OBJECTE, PREU I CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES

Resulten aplicables les normes dels articles 86, 87 i 88 TRLCSP sobre l’objecte, el preu i el càlcul del valor estimat dels contractes, respectivament.

VII. CARÀCTER DELS CONTRACTES I JURISDICCIÓ COMPETENT

Els contractes que celebri Parc Tecnològic del Vallès, S.A. tindran sempre la consideració de contractes privats de conformitat amb l’article 20.1 TRLCSP.

L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que neixin en relació als efectes, el compliment i l’extinció dels contractes celebrats per Parc Tecnològic del Vallès, S.A..

Aquest ordre jurisdiccional serà igualment competent per conèixer de totes les qüestions litigioses que afectin a la preparació i l’adjudicació dels contractes privats firmats per Parc Tecnològic del Vallès, S.A., sempre que els mateixos no estiguin subjectes a regulació harmonitzada.

VIII. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

L’adjudicació de tots els contractes d’obres, serveis i subministrament es realitzarà pel procediment que es regula seguidament.

A. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE

Totes les contractacions s’iniciaran amb un informe, que s’elevarà a l’òrgan de contractació, i que haurà de determinar la naturalesa i l’extensió de les necessitats que es volen cobrir mitjançant el contracte previst, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer aquestes necessitats, el cost aproximat del contracte, l’existència de pressupost suficient, el tipus de procediment que es proposa i l’adequació a cadascun dels casos del principi de publicitat.

B. DECISIÓ DE CONTRACTAR

L’òrgan de contractació o la unitat que tingui atribuïda aquesta competència, adoptarà la seva decisió sobre l’inici del procediment, prèvia comunicació per escrit (correu electrònic inclòs) al President i al Secretari del Consell d’Administració de Parc Tecnològic del Vallès, S.A. que, si no manifesten res en contra per escrit (correu electrònic inclòs) en el termini de 3 dies naturals a comptar de la comunicació, s’entendrà estan conformes amb la decisió a adoptar per part de l’òrgan de contractació.

C. PUBLICACIÓ

L’anunci de licitació es publicarà durant un termini mínim de deu dies, tret que la urgència de la contractació requereixi un termini més breu. L’anunci es publicarà al perfil del contractant de Parc Tecnològic del Vallès, S.A.

D. OBERTURA D’OFERTES

Les ofertes i sol·licituds de participació seran secretes i s’arbitraran els mitjans per a que tinguin aquest caràcter.

L’obertura i valoració de les ofertes les farà la Mesa de contractació. Es podran sol·licitar els informes tècnics que es considerin pertinents sobre les ofertes presentades y, si escau, requerir a les empreses que esmenin els defectes que es detectin a la documentació presentada. La Mesa elevarà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació.

E. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

L’adjudicació del contracte s’acordarà per part de l’òrgan de contractació a favor de l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant resolució motivada que haurà de notificar-se als candidats o licitadors i publicar-se al perfil del contractant de Parc Tecnològic del Vallès, S.A. En el cas de que no s’hagin presentat ofertes o si les presentades són inadequades, irregulars o inacceptables, el procediment es declararà desert.

L’òrgan de contractació notificarà també l’adjudicació al President i al Secretari del Consell d’Administració de Parc Tecnològic del Vallès, S.A., el més aviat possible.

F. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte que celebri Parc Tecnològic del Vallès, S.A. ha d’incloure, necessàriament:

 1. La identificació de les Parts.

 2. L’acreditació de la capacitat dels signataris per subscriure el contracte.

 3. La definició de l’objecte del contracte.

 4. Referència a la legislació aplicable al contracte.

 5. L’enumeració dels documents que integren el contracte.

 6. El preu cert, o la manera de determinar-lo.

 1. La durada del contracte o les dates estimades per l’inici de la seva execució i per la seva finalització, així com les de la/les pròrroga/es, si se’n preveuen.

 1. Les condicions de recepció, lliurament o admissió de les prestacions.

 2. Les condicions de pagament.

 3. Els supòsits en que la resolució és procedent.

 4. El programa o rúbrica comptable amb càrrec al qual es pagarà el preu, si escau.

 1. L’extensió objectiva i temporal del deure de confidencialitat que es pugui imposar al contractista si convé.

IX. CONTRACTES MENORS

Els contractes menors, de quantia inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o de quantia inferior a 15.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que tingui l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació. En aquests casos només serà necessària l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura, i del pressupost d’obra en el cas de contractes d’aquesta classe.

En cap cas es l’adjudicatari haurà subscrit més contractes menors que individualment o conjunta superin la xifra assenyalada al paràgraf anterior, dins l’exercici en curs o altre termini que s’estableixi legalment.

X. ADREÇA DE CONTACTE

Parc Tecnològic del Vallès, S.A. – Unitat de Contractació

Edifici Centre d’Empreses de Noves Tecnologies

Av. Parc Tecnològic, 3 · 08290 Cerdanyola (Barcelona)

Email: contractacio@ptv.cat